Важна информация относно подаването на годишна данъчна декларация

подаване на данъчна декларацияИма съществено значение дали сте фирма или физическо лице, което е самоосигуряващо се и следва да извърши подаване на годишна данъчна декларация. За улеснение на потребителите в сайта на НАП се представят предварително попълнени данни, които при проверка и съвпадане с реалните доходи можете директно да подадете. Вече трета поредна година работи системата за електронна услуга и не е необходимо на хартиен носител да се попълват каквито и да било данни, които се подават на гише. Независимо от това дали сте юридическо или физическо лице това, което е важно да се вземе под внимание са редица счетоводни детайли. На всеки извършват търговска, стопанска или производствена дейност се предоставя възможността да се добави в онлайн годишната данъчна декларация съответната информация, на чиято база се сформира данъка, който следва да бъде платен. За тази цел обаче ви е необходим опитен счетоводител, който да ви съдейства за коректното генериране на декларацията преди нейното подаване.

Как се подава онлайн?

Основание за попълване и подаване на годишна данъчна декларация имат:

 1. Всички физически лица по трудово правоотношение;
 2. Физически лица, упражняващи свободни професии;
 3. Земеделски производители;
 4. Физически лица на граждански договор;
 5. Всички юридически лица независимо от това какъв е вида на дейността им и дали са действащи или с прекъсната дейност по конкретни причини.

За самото подаване на данъчната декларация е добра да имате предвид, че става въпрос за онлайн автоматично попълване и подаване с ПИК или КЕП. Голямо улеснение за счетоводителите е тази възможност, тъй като само няколко минути отнема генерирането на основната бланка съобразно подаваните пред годината данни за извършване на дейността.

Имайки предвид това, че не всички приходи могат да бъдат засечени от системата на НАП е добре да знаете, че счетоводителя има възможност да попълва допълнителни данни, които също влизат в сформирането на годишния данък, който предстои да бъде платен в съответния срок. Разбира се уточнението, което следва да се направи е, че такива данни онлайн могат да подават само и единствено лицата, които имат валиден КЕП или ПИК.

Какви данни допълнително могат да бъдат попълнени?

декларацияИмайки предвид, че не всички данни се попълват автоматично в годишната данъчна декларация то наред с предварително зададените, които са били известни на НАП бихте могли да допълните още:

 1. Приходи от дейност, които не са декларирани през годината;
 2. Плащания по банкова сметка за продажби, които сте извършили като творец на стоки, които сте изработили лично;
 3. Други дивиденти и постъпления, които сте получили.

Много важен момент при физическите лица е сами да изберат дали доходите им да бъдат облагани или не. Такива са ситуациите при продажба на движими вещи в следните случаи:

 1. Системно реализиране на печали;
 2. Сделки, които се извършват през определен период от време и то продължително;
 3. Извършване на търговска дейност от физическо лице, независимо от това дали е регистрирано като търговец;
 4. За стоки, за които са получени наложени платежи до 700 лева, които са необлагаем доход.

Можете информативно да изберете да видите размера на наложените платежи, които автоматично се зареждат в документа в приложение 2, 3 или 5. На практика лицата могат да избират кое приложение да оставят и кое да премахнат като такова, за което няма да подават информация, тъй като сумите от наложени платежи представляват необлагаем доход.

Доста въпроси могат да възникнат по отношение на попълването на данъчната декларация при физическите лица. С цел да бъдете коректни по отношение на данъчното законодателство е приоритетно да се консултирате с професионален счетоводител, който може да ви даде адекватна информация и съвет в кои случаи е желателно да бъдат подадени конкретни данни, съобразно които да бъде начислен платим данък.

За да бъдат спазени изискванията за подаването на годишната данъчна декларация е необходимо да се вземат под внимание редица обстоятелства. Определено има защо да се доверите на експерт счетоводител, който да ви даде съвет относно това как да заплатите възможно най-минимален данък.

Принцип на подаване

Годишните данъчни декларации се подават както от физически така и от юридически лица. Те биват два основни вида:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДФЛ;
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Ясно е, че всеки счетоводител е запознат с нормативната уредба и принципи на подаване на такива данни през системата на НАП. Затова в случай, че не сте наясно как да попълните съответните допълнителни данни или как да премахнете приложение, за което няма да плащате данък е необходимо да се насочите към специалист.

Възможностите за подаването на годишна данъчна декларация са няколко:

 1. Чрез генериране на баркод от системата на НАП;
 2. В офис на НАП;
 3. По пощата;
 4. В пощенски станции.

Сроковете за попълване и подаване са в срок от 1 март до 30 юни на следващата година. При електронно подаване подателя автоматично получава съобщение  входящ номер, независимо дали е подадена с КЕП за юридическите лица или ПИК за физическите.